1. Klient może zgłaszać w trakcie pobytu w Jurcie wszelkie uwagi i żądania pod
numer telefonu +48 795 339 649 lub +48 664 429 401

2. O wszelkich usterkach powstałych w Jurcie, w czasie pobytu, Klient
niezwłocznie powinien poinformować Zarządcę. Za usterki powstałe z winy
Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

3. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu Jurty mogą być
odesłane na jego koszt pod wskazany adres.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w
Jurcie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu
apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy oraz urządzeń
komputerowych. W Jurcie Bambo Boo bezwzględny zakaz używania pieca / kozy grzewczej.
Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą 500 PLN.

7. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Jurty
zobowiązany jest pokryć w całości powstałą szkodę.

8. Zarządca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu –
rażąco naruszyła niniejszy regulamin.

9. Za opiekę nad dziećmi na terenie obiektu odpowiadają rodzice.

Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Klienta:

1. Jurta wynajmowana jest na doby.

2. Doba pobytu w Jurcie trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia
następnego, a możliwość wcześniejszego przyjazdu do apartamentu przed
godziną 14:00 należy uzgodnić z Zarządcą.

3. Zatrzymanie Jurty po godzinie 10:00, będzie traktowane jako przedłużenie
pobytu i skutkować nałożeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 PLN.

4. Na terenie nieruchomości wyznaczono miejsca do parkowania.

5. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Jurty zgodnie z jej przeznaczeniem,
nieusuwania z Jurty jakichkolwiek elementów jej wyposażenia i dekoracji.

6. Palenie w Jurcie i poza miejscami do tego wyznaczonymi tj. inne miejsca niż Grill, miejsce na ognisko i Piec podłączony do Jacuzzi), jest całkowicie zabronione.
Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą 500 PLN.

7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Jurtę w przypadku jej
opuszczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych na klucz i staranną
pieczę nad kluczem.

8. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim
w Jurcie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie
internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.

9. Pełen zwrot kosztów rezerwacji, możliwy po anulowaniu rezerwacji, nie później niż 21 dni przed planowanym przyjazdem. Aby anulowanie rezerwacji zostało pozytywnie rozpatrzone, należy ją zgłosić telefonicznie pod numerem 795 339 649 lub 664 429 401 oraz poprzez wiadomość mailową na adres info@lushhills.eu

10. Zmiany rezerwacji na inne dni, możliwe nie później niż na 2 tygodnie przed przyjazdem.

11. W obiektach Bambo Boo, Tori obowiązuje zakaz wprowadzania i przetrzymywania zwierząt. Niestosowanie się do tej zasady skutkuje nałożeniem kary w wysokości 1000 PLN. Termin płatności kary obowiązuje do jednego tygodnia od zgłoszenia. Wyjątki stanowią pisemne zgody na przetrzymywanie zwierząt za dodatkową zapłatą.